ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง

  • นำหลอดเก็บตัวอย่างที่ปิดฝาเรียบร้อยแล้ว ใส่ลงในถุง Biohazard ร้อมทั้ง ใส่กระดาษซับลงด้านใน ตามรูปที่ 1
  • นำถุง Biohazard ใส่ลงในกล่องพลาสติก ตามรูปที่ 2
  • นำกล่องพลาสติกที่มีหลอดเก็บตัวอย่าง ใส่ลงในกล่องชุดตรวจ GenePlanet ตามรูปที่ 3

นำหลอดเก็บตัวอย่าง ใส่ลงถุง Biohazard พร้อมทั้งใส่กระดาษซับลงด้านใน

นำถุง Biohazard ใส่ลงในกล่องพลาสติก

นำกล่องพลาสติก ที่มีหลอดเก็บตัวอย่างใส่ลงในกล่องชุดตรวจ

เลือกบริษัทขนส่งกลับ

  • ไปรษณีย์ไทย (ลูกค้าเดินทางไปส่งที่ทำการไปรณีย์ไทย และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่งกลับเอง)