นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)อาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุกกี้”) บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bizalignment.com และ www.bizgenes.com  (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) และ/หรือแอพพลิเคชันของบริษัท เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการของบริษัท และช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปรับปรุงบริการของบริษัทให้ตรงกับต้องการของท่านได้ดีเหมาะสมยิ่งขึ้น บริษัทอาจปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง และใช้ซอฟท์แวร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ ระยะเวลาที่ใช้งานในเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ และอื่นๆ เป็นต้น 

บริษัทเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน โดยท่านจะต้องอ่านเงื่อนไข และ/หรือนโยบายข้างล่างนี้ที่บริษัทกำหนดโดยละเอียดก่อนเข้าใช้งาน และการที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นั้นบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างท่านกับบริษัท นโยบายการใช้คุกกี้มีข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 


1.
คุกกี้ หรือ Cookies คืออะไร? 

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน เป็นต้น เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแอพลิเคชันที่ท่านชื่นชอบ เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการที่มีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง 


2. ประโยชน์ของคุกกี้
 

คุกกี้ช่วยให้บริษัททราบว่าท่านเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์และ/หรือแอพลิเคชันของบริษัท เพื่อที่บริษัทจะสามารถส่งมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่าน และช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือแอพลิเคชันของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น 


3.
ประเภทของคุกกี้ 

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้งานสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ 

3.1 คุกกี้ที่จำเป็น 

คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการให้บริการของบริษัท เพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ บนเว็บไซต์และ/หรือแอพลิเคชันได้อย่างปลอดภัย เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) เป็นต้น 

3.2 คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ 

3.2.1 คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน 

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้บริษัทรู้จัก หรือเข้าใจถึงความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอพลิเคชันของบริษัท พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอพลิเคชันของบริษัท โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการให้ตรงกับความสนใจของท่านให้ดียิ่งขึ้น เช่น Google Analytics เป็นต้น 

3.2.2 คุกกี้ประเภทการโฆษณา 

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของท่านและให้บริษัท และ/หรือบุคคลที่สามใช้ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านมากที่สุด เช่น Google Analytics, Social Media Analytics, Truehits, Google Ads, meta pixie เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจะใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการโฆษณา บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านหรือดำเนินการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 


4. การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (
Third-Party Cookies) 

เว็บไซต์ของบริษัทมีการใช้คุกกี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่างๆ เช่น คลิปวิดีโอ แผนที่ โซเชียลมีเดีย เป็นต้น ซึ่งคุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะการใช้งานและการตั้งค่าจะเป็นไปตาม 3.2.1 คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน ท่านจะไม่สามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานเฉพาะคุกกี้โดยบุคคลที่สามได้ในเว็บไซต์นี้ ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้ 


5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
 

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น หรือองค์กรภายนอกต่างๆ เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการขาย หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเด็ดขาด ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานราชการ เมื่อได้รับการร้องขอเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคดี หรือตามที่กฎหมายกำหนด  

(2) ตามที่ท่านร้องขอและให้อำนาจกับบริษัทในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำนิติกรรมต่างๆของท่าน 


6. การตั้งค่าและการปิดการทำงานของคุกกี้
 

ท่านสามารถเลือกเปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภท หรือเลือกปิดการทำงานของคุกกี้บางประเภทได้ตามความต้องการของท่าน เมื่อท่านเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษา www.bizgenes.com/cookies-policy ) โดยท่านยังคงเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอพลิเคชันของบริษัทได้ต่อไป แต่ผลจากการปิดการทำงานของคุกกี้ดังกล่าวอาจทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอพลิเคชันของบริษัทบางฟังก์ชันหรือทั้งหมดของบริการได้อย่างไม่ราบรื่น 


7.
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท 

บริษัทได้ดำเนินการจัดทำและบริหารจัดการเว็บไซต์ขึ้นในประเทศไทย ถูกคุ้มครองและบังคับใช้ภายใต้กฎหมายไทย ซึ่งไม่ได้รับรองว่าเว็บไซต์แห่งนี้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศอื่นๆ และท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของการใช้งานเว็บไซต์ในประเทศนั้นๆ ด้วย


8. การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก
 

เว็บไซต์ของบริษัทอาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นภายนอกที่อยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลที่สาม ซึ่งบริษัทอาจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆด้วย อีกทั้งบริษัทยังไม่มีส่วนร่วมรู้เห็น หรือตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อ โดยท่านต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสินค้าหรือบริการ เนื้อหาที่นำเสนอ การชำรุดบกพร่องของสินค้า หรือการผิดสัญญาที่อยู่บนเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้นท่านจึงมีหน้าที่อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ


9. การจำกัดความรับผิด
 

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ของบริษัททั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้องของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท  


10.
กฎหมายที่บังคับใช้ 

นโยบายการใช้คุกกี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้งานนี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้ตามกฎหมายไทย 


11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้
 

บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัท ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว 


12.
ช่องทางติดต่อบริษัท 

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 92/45 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น16 ถนนสาทรเหนือ  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-636-6828-9 

อีเมล : sales_bizgenes@bizalignment.com  

เว็บไซต์ : www.bizgenes.com/cookie-policy