ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและบริการ

การซื้อสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ BIZGenes ของท่านจาก บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (Business Alignment Public Company Limited) (“บริษัท” หรือ “BIZ”) บนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ การที่ท่านทำการซื้อสินค้าและบริการจากเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมผูกพันและตกลงยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. ถ้อยคำที่ระบุภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้มีความหมาย ดังต่อไปนี้ 

ก. “ของเรา” “เรา” และ “พวกเรา” ให้หมายความถึง BIZGenes
ข. “ท่าน” ให้หมายความถึง บุคคลธรรมดา บริษัท หรือนิติบุคคล ที่ซื้อสินค้า และ 
ค. “สินค้า” หรือ “บริการ” ให้หมายความถึง สินค้าใด ๆ หรือ สินค้าทั้งหมด สำหรับการขายทางเว็บไซต์ 

2. เฉพาะบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถซื้อสินค้าชุดตรวจดีเอ็นเอจากเว็บไซต์ได้ ไม่ว่าคุณจะส่งตัวอย่างน้ำลายของคุณเอง ตัวอย่างน้ำลายสำหรับบุคคลใดที่คุณมีอำนาจทางกฎหมายที่จะเห็นด้วย หรือให้ข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณเอง คุณอาจไม่สามารถใช้บริการหรืออาจไม่ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ หาก

(1) คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะในการทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับBIZGenes หรือ

(2) คุณเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้รับบริการภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลในประเทศที่คุณพำนักอยู่ นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้นหากคุณให้หรือจัดให้สำหรับข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณเองคุณต้องมีอายุยี่สิบ (20) ปีขึ้นไปเพื่อยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ในนามของตัวคุณเองหรือผู้ที่คุณมีอำนาจตามกฎหมายที่จะยินยอมแทนได้ 

3. ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านในการเก็บรักษา “ชื่อผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” ที่ท่านได้รับให้ เป็นความลับ 

4. ก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้าและบริการ คุณจะต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนด นโยบาย และเงื่อนไขทั้งหมดใน และที่เชื่อมโยงกับ เงื่อนไขการให้บริการนี้และคุณจะต้องยินยอมรับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีลิงก์ไว้ในที่นี้ www.bizgenes.com/privacy-policy

5. เราจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อดำเนินการให้แน่ใจว่าราคาและรายละเอียดของสินค้า และ บริการที่แสดงในเว็บไซต์มีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เราสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นของสินค้าดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าโดยเราไม่ต้องรับผิดชอบหรือมีความรับผิดไม่ว่าในทางใดสำหรับความผิดพลาดของราคาสินค้าที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ และ เราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อที่อ้างอิงจากความผิดพลาดของราคาดังกล่าวราคาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับการซื้อผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น และราคาสินค้าอาจจะแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ซื้อผ่านทางช่องทางขายอื่นนอกจากนั้นราคาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ใช้บังคับและมีผลสมบูรณ์สำหรับการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น 

6. การขนส่ง หากมีความผิดพลาดจากบริษัทขนส่งหรือการขนส่งจากลูกค้า เราขอปฎิเสธการรับผิดชอบ และการส่งสินค้าให้ทดแทน 

การจัดส่งสินค้า 

(1) ภายหลังจากการยืนยันการชำระเงินเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ซึ่งเราได้รับแจ้งไว้ 

(2) การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการสำหรับสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น  

(3) เราจะจัดส่งสินค้าโดยบริการส่งสินค้าผ่านทางรถขนส่งเอกชนตามที่อยู่ที่ได้แสดงไว้ในคำสั่งซื้อของท่านที่ได้ส่งผ่านทางเว็บไซต์ 

(4) ถึงแม้ว่าเราจะได้ใช้ความอุตสาหะตามสมควรเพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าไปยังท่านได้ภายใน 3-5 วันทำการ นับจากท่านได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้วก็ตาม เราไม่ให้การรับประกันใดว่าเราจะสามารถดำเนินการจัดส่งได้ภายในกรอบเวลานี้ และวันที่สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งเราได้แสดงไว้นั้น เป็นวันที่โดยการคาดการณ์และไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างท่านกับเรา โดยเราไม่รับผิดสำหรับความล่าช้าใดที่เกิดขึ้นในการจัดส่งสินค้า ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตาม 

(5) สินค้าทั้งหมดที่ถูกจัดส่งและได้รับตามที่อยู่ที่ระบุคำสั่งซื้อของท่าน จะถือว่าการจัดส่งเรียบร้อยและคำสั่งสมบูรณ์ กรณีที่ไม่มีผู้รับสินค้าที่จัดส่งไป เราอาจใช้ดุลยพินิจในการจัดส่งสินค้าใหม่ และท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งสินค้าในคราวถัดไป 

(6) เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบสินค้าทันทีที่สินค้าถูกจัดส่งถึงมือท่านภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า หากท่านพบว่าสินค้ามีการจัดส่งผิดพลาดหรือพบว่าสินค้าชำรุดบกพร่อง ท่านสามารถแจ้งคืนสินค้าให้แก่เราได้ โดยติดต่อที่ 061-403-2666 โดยสินค้านั้นจะต้องไม่ชำรุดจากตัวท่านเองหลังได้รับสินค้า

(7) ในกรณีที่สินค้าถูกส่งคืนมายังเราเพราะไม่สามารถจัดส่งได้นั้น จะถือว่าคำสั่งซื้อถูกยกเลิกและเราจะคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ท่านตามจำนวนเงินที่ได้เรียกเก็บจากท่านไป 

7. การเคลมสินค้าหรือการขอเงินคืนไม่สามารถทำได้ในกรณีใด ๆ  

8. การจองนัดหมายลูกค้าต้องสำรองคิวล่วงหน้า ต้องชำระเงินเต็มจำนวนภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับการยืนยันวันและเวลานัดหมายในอีเมล หากไม่สามารถเริ่มต้นการให้ปรึกษาได้เนื่องจากความผิดพลาดของทางเรา เรามีนโยบายการคืนเงินเต็มจำนวน แต่หากเป็นความผิดพลาดจากลูกค้าจะไม่สามารถคืนเงิน 

9. ข้อมูลในการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะเป็นความลับ และ ไม่มีการบันทึกหรือเปิดเผยใด ๆ 

10. ชุดตรวจ DNA เป็นผลิตภัณฑ์ไม่มีวัตถุประสงค์การใช้ทางการแพทย์ จึงห้ามใช้เป็นเครื่องมือแพทย์ 

11. ข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงการแจ้ง และการยืนยันการชำระเงิน ให้ถือเป็นสัญญาของทั้งสองฝ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของท่าน และให้มีผลใช้บังคับแทนข้อความอื่นใด หรือข้อตกลงอื่นใด ไม่ว่าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตกลงด้วยวาจาระหว่างท่านกับเรา