นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไว้วางใจมอบแก่บริษัท และบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการในการบริหารจัดการการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิของท่านเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับไว้จะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบและเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย  

และเพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ท่านอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะอาศัยความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ และ/หรือช่องทางอื่นใดของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้ โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการให้ความยินยอมของท่าน รวมทั้งจัดการให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอมที่ท่านเคยให้ไว้แก่บริษัทได้ที่ www.bizgenes.com/privacy-policy หรือติดต่อช่องทางการติดต่อบริษัทตามข้อ 9  

บริษัทจึงขอให้ท่านโปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ พร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่ท่านใช้ ซึ่งมีการกำหนดแยกต่างหากเพื่อรับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 


1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวของบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม 

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” (Sensitive data) หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนมีความอ่อนไหว ตามกฎหมายหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ เป็นต้น 

 โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเฉพาะกรณีที่ท่านได้ให้ความความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่บริษัท หรือตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น  ทั้งนี้การที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง หรือไม่ให้ความยินยอมอาจส่งผลกระทบให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ได้ 


2. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังช่องทางต่อไปนี้ 

(1) เก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่ท่านกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการทั้งในรูปแบบกระดาษและรูปแบบออนไลน์ หรือสอบถามทางวาจาจากท่าน หรือขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท หรือเมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่กำหนด เป็นต้น  

กรณีท่านเป็นผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี 

(2) เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากท่านแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทฯ เช่น การสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ จากการสอบถามจากบุคคลที่สาม หรือการเปิดเผยโดยบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า โดยไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งดังกล่าว รวมถึงจะดำเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากท่าน เว้นแต่กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด 

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม 

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัท เช่น บุคคลที่อยู่ใต้การปกครอง และบุคคลอื่นใดที่ท่านมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วย ท่านต้องแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แก่บุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อให้รับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และขอความยินยอมหากจำเป็น หรือมีฐานทางกฎหมายอื่นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแจ้งมายังบริษัทด้วย รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวได้เฉพาะในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี 

 ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัททราบภายหลังว่าบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดที่อายุต่ำกว่า 10 ปีบริบูรณ์โดยไม่มีความยินยอมของผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มีความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี โดยไม่ได้ตั้งใจ บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันทีหรือจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะกรณีที่มีฐานทางกฎหมายอื่นที่นอกเหนือจากความยินยอม หรือตามที่กฎหมายอนุญาต 


3.
วัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยและ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยและ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานการปฏิบัติตามสัญญา ฐานทางกฎหมายว่าด้วยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 

(1) เพื่อการลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ เช่น ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการทางออนไลน์ หรือทางช่องทางอื่นที่บริษัทกำหนด 

(2) เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เช่น เพื่อเข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ (เช่น การใช้บริการชุดตรวจสารพันธุกรรม หรือ DNA บริการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง บริการปรึกษานักโภชนาการ เป็นต้น)  

(3) เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รวมถึงเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกรรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ท่าน หรือให้บริการต่างๆ เพื่อส่งมอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและยกเลิกกิจกรรมที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของท่าน (เช่น ยกเลิกบัญชีของท่าน) 

(4) เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน เช่น การติดต่อใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการหรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ หรือให้ความสนใจ การติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับท่านหรือของผู้มีอำนาจ หรือตัวแทนของท่านเพิ่มเติม การทำความเข้าใจความต้องการและความสนใจของท่าน เป็นต้น 

(5) เพื่อการส่งเสริมการขาย การตลาด และการสื่อสาร เช่น การดำเนินการใดๆ เกี่ยวข้องกับการตลาดและการสื่อสาร การวิเคราะห์และวิจัยข้อมูลเพื่อทำการตลาดสินค้าและ/หรือ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการติดต่อสื่อสารตามความสนใจและ/หรือพฤติกรรมของท่าน การโฆษณาทางการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โปรโมชันและสิทธิประโยชน์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทในกลุ่ม และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ และนิติบุคคลอื่น ตามที่ท่านแสดงความสนใจไว้หรือเคยได้ใช้บริการมาก่อน รวมถึง ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ใกล้เคียงกับความสนใจและประวัติการรับผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน รวมถึงการส่งเสริมการขายอื่นๆ และบริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกรณีที่บริษัทไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากท่าน 

(6) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการ เช่นการวิเคราะห์และ/หรือวิจัยการตลาด การจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการแก่ท่าน 

(7) เพื่อเรียนรู้และเข้าใจความต้องการ และความพึงพอใจของท่านต่อผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น เพื่อทราบข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับ และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นที่ท่านอาจสนใจ  

(8) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงคำสั่งของหน่วยงานรัฐนอกประเทศไทย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล ผู้มีอำนาจ หน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น 

(9) เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม เช่น เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจ เพื่อทราบถึงความสนใจหรือความต้องการของท่าน และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับท่าน 

(10) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

(11) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่บริษัทจะแจ้งให้ ณ เวลาขอความยินยอม 

ทั้งนี้บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากที่ระบุในวัตถุประสงค์นี้ เว้นแต่บริษัทได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และ/หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น 


4. ก
ารใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอม และบริษัทจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ให้แก่บริษัทในกลุ่ม หรือนิติบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น  

(1) หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  

(2) ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงบุคคลที่บริษัททำสัญญาว่าจ้าง มอบหมาย และ/หรือแต่งตั้งเพื่อดำเนินการแทนทั้งหมด หรือบางส่วนในงานที่ปกติบริษัทต้องดำเนินการเองและหมายความรวมถึงผู้รับจ้างช่วงงานต่อ (Subcontractor) และ/หรือบุคคลอื่นที่ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดพิมพ์เอกสาร และการจัดส่งเอกสาร 

(3) บริษัทในกลุ่ม และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท  

การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บุคคลที่สามข้างต้นอาจอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยก็ได้ ท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลเหล่านี้เก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  


5.
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น และ/หรือตามความจำเป็นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้  


6.
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

6.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถขอตรวจสอบข้อมูล หรือแจ้งให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงมีสิทธิให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม 

6.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ให้ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ 

6.3 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านอาจขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นและขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น  

6.4 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดระยะเวลา โดยบริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำขอจากท่าน ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ทั้งนี้ การที่ท่านเพิกถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ได้ 

6.5 สิทธิในการคัดค้านเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) ท่านมีสิทธิคัดค้านเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือใช้อำนาจรัฐของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เป็นต้o 

6.6 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี เช่น ในระหว่างรอการบริษัทตรวจสอบความถูกต้องตามคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องหรือให้เป็นปัจจุบัน หรือกรณีท่านขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล แทนการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่มีความจำเป็นในการจัดเก็บ เนื่องจากท่านมีความจำเป็นต้องขอให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เป็นต้น 

6.7 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากพบว่าไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายฉบับนี้แล้ว 

6.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to complaint) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ 

ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โดยการแจ้งแก่บริษัทผ่านช่องทางติดต่อบริษัทตามข้อ 9 อย่างไรก็ดี บริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของท่านได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้สิทธิต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น  


7.
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ การป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันเรื่องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บไว้ โดยบริษัทมีกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูล และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผย หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทได้จัดให้มีมาตรการในการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง  แก้ไข ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม โดยบริษัทจะธำรงและรักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล และจะดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด 


8.
การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย รวมทั้งการดำเนินงานของบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทเผยแพร่บน www.bizgenes.com  


9.
ช่องทางการติดต่อบริษัท 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: สถานที่ติดต่อ : บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 92/45 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขโทรศัพท์ :
 02-636-6828-9
อีเมล : sales_bizgenes@bizalignment.com  

 
รายชื่อบริษัทในกลุ่ม และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท 

รายชื่อบริษัท 

ประเภทกลุ่มธุรกิจ 

วัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ 

  1. โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา 

บริษัทในกลุ่ม 

ให้การรักษาทางการแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา