วิธีการเก็บตัวอย่าง

เก็บน้ำลายให้ถึงขีดที่กำหนด

หมุนกรวยเก็บตัวอย่างสีฟ้าออก พร้อมทั้งเขย่าเบาๆก่อนดึงออก

นำฝาปิดจากด้านล่างมาปิดสนิท

พลิกหลอดเก็บตัวอย่างไปมาอย่างน้อย 5 ครั้ง

  • หลอดเก็บตัวอย่างจะมีขีดกำหนดการเก็บน้ำลาย เก็บตัวอย่างน้ำลายให้ถึงขีดที่กำหนดไว้ โดยไม่รวมฟอง ตามรูปที่ 1
  • หลังจากเก็บตัวอย่างแล้ว ให้หมุนกรวยเก็บตัวอย่างสีฟ้าออก พร้อมทั้ง เขย่าเบาๆ ก่อนดึงออก ตามรูปที่ 2
  • จากนั้นนำฝาปิดจากด้านล่างมาปิดให้สนิท เมื่อน้ำ ลายรวมกับสารละลายแล้วจะได้ปริมาตรใกล้เคียงกับขีดสีดำ ตามรูปที่ 3
  • พลิกหลอดเก็บตัวอย่างไปมาอย่างน้อย 5 ครั้ง ตามรูปที่ 4

วีดิโอคลิปสาธิต